Digitální portfolio | Jan Fitz

Shrnutí prvního semestru navazujícího studia na KISKu

4. 1. 2021

První semestr mého navazujícího magisterského studia na KISKu se blíží ke konci a na mě je jeho shrnutí a popis klíčových událostí. Celý semestr byl hodně netypický díky jeho distanční podobě, kterou se však podařilo bez větších problémů všem zúčastněným dle mého názoru zvládnout. Naopak mě, jakožto kombinovanému nasávači informací, umožnil tento způsob studia lepší organizaci času a ač znamenal mnohokrát celodenní sezení na židli, hodnotím jej veskrze kladně. Níže se pokusím stručně shrnout jednotlivé předměty, které jsem měl v tomto semestru zapsané a připojím případné výstupy mé práce vhodné k publikování.

ISKM01: Informační vědy

Teoretický předmět tvořící jádro celé oborové větve týkající se informační vědy, který pan doktor Lorenz přednáší záživným způsobem se spoustou konkrétních příkladů. Pro podporu zájmu o oborové informace bylo úkolem každého studenta zpracovat a nahrát dva podcasty, přičemž první se týkal jednoho z nových typů informatik a druhý jednoho nového trendu projevujícího se v oblasti informační vědy. V prvním podcastu jsem se věnoval oblasti dopravní informatiky – Transport Informatics a v druhém jsem zpracoval téma Virtuální reality jakožto dynamického tématu prosazujícího se v informační vědě.

ISKM02: Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

Další spíše praktický předmět, ve kterém dvojce lektorů řeší problematiku designu služeb a návrhu všech procesů okolo nich. Za zmínku jistě stojí, že se předmět snaží reagovat na aktuální oborové trendy a student má tak pocit, že nasávání těchto informací má smysl. Skvělá byla také zkušenost plynoucí z povinného sepsání třech popularizačních článků z oblasti předmětu na vybrané téma, které byly následně publikovány na oborovém Mediu. Něco nového jsem se tak dozvěděl, a ještě jsem měl možnost to ukázat světu.

ISKM03: Literatura, knihovní procesy a trh

Velmi zajímavý, pro mě však v počátcích lehce obtížně uchopitelný předmět věnující se pro mě třem na první pohled nesourodým tématům. Z přednášek pana profesora Kylouška bylo znát, že je to zapálený a velmi fundovaný člověk na svém místě. Bohužel jsem však v některých pasážích seminářů nestačil stíhat krok s jeho zaujetím pro obor. To však beru jako čistě svou problémovou pasáž a jsem rád, že jsem měl možnost si odborníka typu pana profesora poslechnout. Výstupem z tohoto předmětu byla jednak reflektivní esej věnující se jednomu z přednášených témat a jednak splnění čtyř praktických výzev ze zadaného seznamu. Vzhledem k vládním nařízením pro tento semestr tak typickým, bylo problematické některé z nich splnit, a i proto mohla přijít na řadu kreativita studentů při jejich plnění. Ty, které jsem nakonec splnil já přikládám společně s dalšími výstupy z předmětu níže.

ISKM04: Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie

Semináře, které se ve své podstatě věnovaly praktickým informacím ohledně samotného psaní diplomové práce, které bude od příštího semestru velmi aktuální doplněné o představení jednotlivých možných vedoucích. Nerozhodnutý student si tak mohl udělat dobrou představu o směru či případně již konkrétním tématu, kterému se chce věnovat. Výstupem potom byla část zamýšlené diplomové práce, která však ještě nemusela plně odpovídat finálnímu tématu. Pro studenty, kteří si vedoucího a téma práce zatím nevybrali, se mohlo jednat o velmi užitečná předmět, který bude pokračovat druhým dějstvím v dalším semestru.

ISKM29: Blok expertů

KISKová klasika v podobě blokových přednášek od odborníků z praxe, kterou si nenechám ujít žádný semestr. Ač jím procházím k omezeném kombinovaném režimu, letos jsem si všechny absolvované přednášky velmi užil a prezentované informace hodnotím velmi kladně. V rámci navštívených přednášek vznikly 4 digitální artefakty, které přikládám níže. Dokonce si myslím, že tomuto semináři distanční podoba sluší více než kterémukoliv jinému, a to především díky pestřejší skladbě přednášejících, kteří nejsou místopisně omezeni, tak také díky lepší organizaci dotazů a celého průběhu přednášek.

ISKM43: Imerzivní virtuální reality v humanitních vědách

Velmi praktický předmět vedený panem doktorem Šašinkou konaný interaktivní formou s velkou mírou individuálních směrování jednotlivých studentů. Letos se předmět věnoval tématu právě řešeného projektu týkajícího se vzdělávání ve virtuální realitě, přičemž způsob ukončení a téma úkolů je na preferencích studenta. Ve své závěrečné práci jsem se tak věnoval návrhu vzdělávacího prostředí založeného na gamifikačních aspektech výuky a jejich přenesení do populárních her existujících ve virtuální realitě.

ISKM55: Nástroje a metody datové analytiky

Tento předmět je dle mého názoru naopak jeden z těch, který distanční formou výuky utrpěl. Ve své podstatě je velmi prakticky zaměřen a při kontaktní výuce mohlo docházet k individuálním konzultacím s velmi zapáleným lektorem z praxe. Nicméně při distanční výuce se to může dít pouze v omezeném režimu. I tak jsem měl ale možnost si osahat zajímavé technologie, přičemž některé z nich pro mě byly zcela nové. V rámci závěrečného úkolu si měli studenti vybrat svůj velký dataset, na kterém si poté vyzkoušeli kompletní problematiku řešenou v průběhu semestru. Já jsem se pustil do analýzy dat z dopravních nehod na území města Brna a jejich následné vizualizace. Jako u ostatních předmětů, přikládám svůj výstup níže.

ISKB48: Digitalizace kulturního dědictví

Každotýdenní semináře praktikované podobnou formou jako Blok expertů, kdy každý týden přednášel odborník z praxe, včetně jedné praktické online exkurze. Předmět má velký potenciál pro studenty, kteří se chtějí digitalizaci kulturního dědictví přímo věnovat. Pro mě byl předmět tematicky trochu mimo mou oblast zájmu, nicméně závěrečnou práci, kterou každý student vypracovával pod supervizí jednoho z odborných přednášejících, jsem měl možnost zpracovat na zajímavé téma a při jejím zdrojování jsem se dozvěděl mnoho zajímavých a nových informací. Z tohoto důvodu zápisu předmětu nelituji a hodnotím jej taktéž kladně.


Motivace ke studiu KISKu, aneb proč tu vlastně jsem

11. 11. 2020

Narodit se jako hrdý KISKař bohužel nejde, člověk se jím ale může stát. Pokud tedy bude chtít. Jako cesta k čemukoliv jinému to ale nemusí být vždy pouze snadné a je nutné znát svou motivaci. Motivací, která se v mém případě nabízí a může znít vcelku všeobecně, je touha po získávání nových znalostí a dovedností. Neméně důležitou a pro KISK naopak dosti jedinečnou je motivace k vytváření sociálních a komunitních vazeb, kterým jde KISK svou filozofií hrdě naproti. Pokud tak student chce, může být součástí mnoha týmů, komunit, seskupení, spolků a dalších soudržných skupin. I když jsem si před pár lety vybral cestu kombinovaného studenta, zapojovat se do konkrétních studentských, ale i akademických iniciativ se mi daří dle představ.

Možnost zvolit si kombinovanou variantu studia je pro mě neméně důležité, jelikož za podstatné považuji získávání profesní a kariérní praxe již během studia. V několika oblastech pak můžu pozorovat vzájemné propojení a prolínání obou světů, což je jim ku prospěchu. Stejně tak možnost velké individualizace studia, ať už pomocí zapsaných předmětů, studijních cest nebo nabízených profilací, je aspektem, který mi dává možnost poskládat si studium dle svých možností a preferencí.

Motivací stojící lehce opodál, ale pořád pro mě mající velkého významu, je touha završení studia na univerzitě s velkým akademickým a výzkumným respektem nejenom u nás, ale také v mezinárodním kontextu. Měl jsem možnost porovnat na vlastní kůži ducha více univerzit, ale za tu pravou Alma mater považuji pouze MUNI.

Jako jednu z motivací, která je v mém případě zároveň velmi silná je snaha překonávat překážky, kterých je při univerzitním studiu nespočet. Ať už jsou to studijní neúspěchy, překážka v podobě časových možností, nucení se k psaní seminárních a jiných prací, tak právě jejich překonání je může přetvořit k pozitivní motivaci a zdárnou cestu k cíli.


(Ne)oborové já. Pro každého kousek

11. 11. 2020

Velmi krátce: Student KISKu; profesí webmaster a webový vývojář; nedostudovaný informatik; milovník zlatých retrívrů; majitel sbírky fotoaparátů; černokomorník; myšlenkami na cestách

Krátce: Jsem absolventem bakalářského studia na KISKu v roce 2020 a současný student navazující magisterského studia téhož oboru jdoucí cestou profilace Informačního a datového managementu. V rámci své bakalářské práce jsem zpracovával téma Interkulturního výzkumu v imerzivní virtuální realitě, kdy jsem se snažil navrhnout technologické postupy pro analýzu dat generovaných eyetrackingovým zařízením ve VR. V současné době jsem profesí webmaster a webový vývojář ve veřejné výzkumné instituci. Baví mne propojování technologických a dalších témat - proto je pro mne multioborovost, kterou KISK a obecně informační věda poskytuje, oázou všeho poznání. Základní principy programátorského a informatické myšlení jsem získal během nedokončeného studia na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Únik z digitálního světa mi poskytují analogové fotoaparáry, černá komora a sbírka knižních fotografických monografií, která poskytuje ono spojení s knihovnickou části KISKu.

Dlouze: Jako absolvent bakalářského studia na KISKu v roce 2020 jsem postupně nasával znalosti z velmi multioborové nabídky předmětů a interdisciplinarity odborníků, kteří na KISKu působí. Výsledkem toho bylo mnoho nových oborových poznatků a podařilo se mi vytvořit nebo se podílet na přípravě několika projektů mající přesah nad studentskými projekty tvořenými pouze do šuplíku. Jedním z takových byla spolupráce na vytvoření oborového průvodce pro obor Informační vědy a knihovnictví spravovaného ústřední knihovnou Filozofické fakulty, který poskytuje základní zdroje pro studium tohoto oboru jako jsou knižní publikace, oborové konference nebo online zdroje. Společně s týmem dvou spolužáků jsme se podíleli na praktickém redesignu a navržení marketingové strategie pro portál KISK ONLINE, nabízející online kurzy o informačních tématech. Jako uzavření bakalářského studia sloužila má závěrečná práce, ve které jsem se věnoval možnostem analýzy výzkumných dat jako výstupu eyetrackingového zařízení v prostředí imersivní virtuální reality. Pod vedením pana doktora Čeňka Šašinky, jsem navrhnul základní metodologické a programové prostředky pro analýzu dat, mající potenciál nejen pro následný interkulturní výzkum. Konkrétním příkladem praktického užití byl výzkum kognitivních procesů na úrovni vnímání předložené scény a rozlišení analytického a holistického způsobu vnímání. Profesí jsem v současné době webmaster a webový vývojář ve veřejné výzkumné instituci, přičemž se starám o chod pěti desítek webových stránek a podílím se na vývoji interního redakčínho systému. Činnostmi přesahuji také do výzkumu přístupnosti webových stránek, serverové správy, e-commerce řešení či do webové analytiky a marketingu. Mimo univerzitní a profesní náplň utíkám před digitálním a online světem k analogové fotografii, do černé komory nebo ke sbírce fotografických monografií. Výhody fyzického poznávání světa se snažím hledat prostřednictvím cestování či pozorováním okolní každodennosti.

Velmi dlouze: Oborová, ale i jiná témata jsem připraven diskutovat například emailem, přes Linkedin, Github, ... 🙂

© 2020-2021
Digitální oborové portfolio, které vzniklo jako povinná prezentační součást magisterského studia na Katedře informačních studií a knihovnictví při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity